Vibrationer

Vibrationer
Vibrationer och Vibrationsskador är en av de mest prioriterade frågorna i utskottsarbetet under 2018. Vibrationsskador är idag den största orsaken till arbetssjukdom i Sverige.

I samarbete mellan maskinproducenter och våra medlemsföretag arbetar Swedish Rental aktivt med att skapa förutsättningar för sina kunder att minska skaderisken vid brukande av maskiner genom ökad information och vidareutveckling av säkrare maskiner.

Swedish Rental deltar bland annat i projektet ”Noll vibrationsskador”  där  samhällsaktörer i Sverige samlats för att ta ett gemensamt krafttag mot vibrationsskadorna. Projektet drivs av Swerea och finansieras inom Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation.

PSI och vibrationer

På PSI guiden ges möjligheten att jämföra vibrationsvärden mellan maskiner. Det finns en listvy där vibrationsvärdena visas och kan sorteras på lägsta och största.

På respektive maskin s PSI listas individuell vibrationsinformation. PSI finns tillgängligt för samtliga SR’s medlemmar och nås via psiguiden.com

Arbetsmiljöverkets och Svensk Byggindustri har alla informativa temasidor kring vibrationer. Där finner ni gällande AFS, broschyrer, kunskapssamlingar samt många intressanta länkar.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer (AFS 2005:15) 

Föreskrifterna om vibrationer behandlar både hand- armvibrationer och helkroppsvibrationer. I föreskrifterna finns regler om bl.a. medicinsk kontroll, för arbetsgivare med anställda som utsätts för vibrationer i arbetet.

Arbetet ska planeras och bedrivas så att riskerna elimineras eller reduceras till lägsta möjliga nivå. Riskbedömning ska göras som innehåller en uppskattning av exponeringsnivå, karaktär och varaktighet. Vidare ska beaktas indirekta effekter, tillverkarinformation samt särskilda arbetsförhållanden t.ex. kyla. Vid riskbedömning kan antingen tidigare kända data eller tillverkardata användas, alternativt vibrationsmätningar enligt standard utföras. Information och utbildning ska ges till exponerad personal.

Särskilt viktigt är att arbetsgivaren före arbetets början fastställer om utrustningen medför vibrationsexponering som överskrider det så kallade insatsvärdet respektive gränsvärdet. Arbetsgivaren ska vidta särskilda åtgärder om vibrationsexponeringen förväntas överstiga eller övertiger nivåerna för insats- respektive gränsvärde. Gränsvärde får ej överskridas.

Filmer:

Swedish Rentals filmprojekt #Nollvibrationsskador, framtaget 2019, hittar du på vår YouTube-kanal.

Vibrationsskador märks inte direkt men kan påverka den som är drabbad resten av livet. Skanska publicerade 2017 en informationsfilm kring hur Du kan skydda dig från dessa skador. Film- Vibrationsskador , det handlar om ditt fortsatta liv

Här kan du se en film  från Swerea om varför maskiner INTE behöver vibrera. Film-maskiner behöver inte vibrera