Buller och vibrationer

Vibrationer
Vibrationer och Vibrationsskador av de högt prioriterade frågor i utskottsarbetet under 2018. Vibrationsskador är idag den största orsaken till arbetssjukdom i Sverige.

I samarbete mellan maskinproducenter och våra medlemsföretag arbetar Swedish Rental aktivt med att skapa förutsättningar för sina kunder att minska skaderisken vid brukande av maskiner genom ökad information och vidareutveckling av säkrare maskiner.

Swedish Rental deltar bland annat i projektet ”Noll vibrationsskador”  där  samhällsaktörer i Sverige samlats för att ta ett gemensamt krafttag mot vibrationsskadorna. Projektet drivs av Swerea och finansieras inom Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation.

 

Extern information
Arbetsmiljöverkets, TYA och Svensk Byggindustri har alla informativa temasidor kring vibrationer. Där finner ni gällande AFS, broschyrer, kunskapssamlingar samt många intressanta länkar.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer (AFS 2005:15) 

Föreskrifterna om vibrationer behandlar både hand- armvibrationer och helkroppsvibrationer. I föreskrifterna finns regler om bl.a. medicinsk kontroll, för arbetsgivare med anställda som utsätts för vibrationer i arbetet.

Arbetet ska planeras och bedrivas så att riskerna elimineras eller reduceras till lägsta möjliga nivå. Riskbedömning ska göras som innehåller en uppskattning av exponeringsnivå, karaktär och varaktighet. Vidare ska beaktas indirekta effekter, tillverkarinformation samt särskilda arbetsförhållanden t.ex. kyla. Vid riskbedömning kan antingen tidigare kända data eller tillverkardata användas, alternativt vibrationsmätningar enligt standard utföras. Information och utbildning ska ges till exponerad personal.

Särskilt viktigt är att arbetsgivaren före arbetets början fastställer om utrustningen medför vibrationsexponering som överskrider det så kallade insatsvärdet respektive gränsvärdet. Arbetsgivaren ska vidta särskilda åtgärder om vibrationsexponeringen förväntas överstiga eller övertiger nivåerna för insats- respektive gränsvärde. Gränsvärde får ej överskridas.

 

Buller

För skydd mot hörselskadligt buller finns ett insatsvärde 80 dB för en 8-timmars arbetsdag. Arbetstagarna ska bland annat ha tillgång till hörselskydd och informeras om riskerna. Det finns obligatoriska krav på åtgärder, användning av hörselskydd och hörselkontroller vid exponeringsvärdet 85 dB för en 8-timmars arbetsdag.

Av föreskrifterna framgår också hur riskbedömning ska utföras, nivåer på insats- respektive gränsvärde, hur åtgärder ska vidtas som framkommer efter en riskbedömning, krav på hörselskydds utformning och användning, arbetstagarnas medverkan, hörselundersökningar och arbetsgivarens skyldighet att informera och utbilda personalen.