Buller

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller (AFS 2005:16), gäller från den 1 juli 2005.

För skydd mot hörselskadligt buller finns ett insatsvärde 80 dB för en 8-timmars arbetsdag. Arbetstagarna ska bland annat ha tillgång till hörselskydd och informeras om riskerna. Det finns obligatoriska krav på åtgärder, användning av hörselskydd och hörselkontroller vid exponeringsvärdet 85 dB för en 8-timmars arbetsdag.

Av föreskrifterna framgår också hur riskbedömning ska utföras, nivåer på insats- respektive gränsvärde, hur åtgärder ska vidtas som framkommer efter en riskbedömning, krav på hörselskydds utformning och användning, arbetstagarnas medverkan, hörselundersökningar och arbetsgivarens skyldighet att informera och utbilda personalen.

Länkar

AFS 2005:16 - Buller

Arbetsmiljöverkets temasida om buller

Broschyr: Bort med bullret-en bra ljudmiljö lönar sig

Broschyr: Buller och hörselskydd

Bok: Buller och bullerbekämpning

Vibrationer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer (AFS 2005:15) gäller från den 1 juli 2005.

Föreskrifterna om vibrationer behandlar både hand- armvibrationer och helkroppsvibrationer. I föreskrifterna finns regler om bl.a. medicinsk kontroll, för arbetsgivare med anställda som utsätts för vibrationer i arbetet.

Arbetet ska planeras och bedrivas så att riskerna elimineras eller reduceras till lägsta möjliga nivå. Riskbedömning ska göras som innehåller en uppskattning av exponeringsnivå, karaktär och varaktighet. Vidare ska beaktas indirekta effekter, tillverkarinformation samt särskilda arbetsförhållanden t.ex. kyla. Vid riskbedömning kan antingen tidigare kända data eller tillverkardata användas, alternativt vibrationsmätningar enligt standard utföras. Information och utbildning ska ges till exponerad personal.

Särskilt viktigt är att arbetsgivaren före arbetets början fastställer om utrustningen medför vibrationsexponering som överskrider det så kallade insatsvärdet respektive gränsvärdet. Arbetsgivaren ska vidta särskilda åtgärder om vibrationsexponeringen förväntas överstiga eller övertiger nivåerna för insats- respektive gränsvärde. Gränsvärde får ej överskridas.

Länkar

AFS 2005:15 - Vibrationer

Arbetsmiljöverket temasida om vibrationer

Bok: Vibrationer i arbetet

Umeå universitet
Tema vibrationer
Databas för vibrerande maskiner
Exponeringskalkylator för hand- och armvibrationer

TYA
Informationssida helkroppsvibrationer

Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, BCA
Vibrerande verktyg och maskiner